ЗА НАС

История

Печатницата е създадена през 1975 г. като Държавна печатница за оперативна полиграфия (ДПОП) “Офсетграфик” (1975-1982) в изпълнение на Постановление на МС №36 от 29.03.1975 г. за концентрация и по-нататъшно развитие на полиграфическата промишленост в България. В нея влизат ведомствените печатни бази, както следва:
– печатна база към МВТ “Торграфик” – София
– печатна база “Мода – офсет” – София
– печатна база към ДСП “Реклама” – София
Предмет на дейност: печат на периодични издания и бюлетини, акцидентна продукция, полиграфическа конфекция, оформление и печат на техническа документация и рекламни материали, търговска дейност с печатна продукция.

От 1990 г. печатницата се преобразува в Държавна фирма “Офсетграфик” (1990-1994).

От 1994 г. дружеството се преобразува в Еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно имущество “Офсетграфик” (1994 – 1999). Предметът на дейност се запазва. С влизане в сила на Закона за реституцията в началото на 1992 г. печатницата се пренася изцяло в кв. Захарна фабрика.

От септември 1998 г. за 80% от капитала на дружеството е сключен договор за приватизация с Министерство на промишлеността. С Решение от 04.05.1999 г. Софийски градски съд вписва прехвърляне на 7868 дяла по 1000 лв., съставляващи 80% от капитала на дружеството от Държавата, представлявана от Министъра на промишлеността на “Офсетграфик 2001″ АД. Дружеството продължава дейността си като Дружество с ограничена отговорност “ОФсетграфик” ООД. Съдружници са: “Офсетграфик 2001″ АД и Държавата, представлявана от Министъра на промишлеността.

От 2001 г. дружеството е със 100% частен капитал.

fssc_certificate

Екип

Антоанета Начева – мениджър
Весела Георгиева – мениджър